Lles Dysgwyr Ysgol Bancffosfelen

Mae iechyd meddwl a lles plant yn bwysig iawn i ni yn Ysgol Bancffosfelen.. Rydym yn cynnig ystod eang o gymorth o fewn yr ysgol ond rydym hefyd yn cynnwys asiantaethau allanol os oes angen.

Mae'r aelodau staff allweddol hyn wedi derbyn hyfforddiant Meddwlgarwch:

Marie Langabeer

Amanda rees

 

ELSA

Mae'r staff canlynol wedi derbyn hyfforddiant ELSA

 Mrs Anne Marie Passmore

 Mrs Angharad Bryant

 

Beth yw ELSA?

Cynorthwywyr cymorth llythrennedd emosiynol yw ELSA. Maent yn gynorthwywyr addysgu sydd wedi cael hyfforddiant arbennig gan seicolegwyr addysg i gefnogi datblygiad emosiynol plant a phobl ifanc yn yr ysgol. Mae’r ELSA yn cael cymorth proffesiynol reolaidd gan seicolegwyr addysg i'w helpu yn eu gwaith. Mae ELSAs yn helpu dysgwyr a phobl ifanc i ddysgu deall eu hemosiynau a pharchu teimladau'r rhai o'u cwmpas. Maent yn darparu'r amser a'r lle i ddisgyblion feddwl am eu hamgylchiadau personol a sut maent yn eu rheoli.

 

Sut mae ELSA yn gweithio?

Bydd y rhan fwyaf o raglenni ELSA yn para 6 i 12 wythnos, gan helpu'r disgybl i ddysgu sgiliau newydd penodol neu strategaethau ymdopi. Mae angen gosod nodau clir (targedau SMART) yn gynnar ac mae gan bob sesiwn amcan - rhywbeth y mae'r ELSA am helpu'r disgybl i'w ddeall neu ei gyflawni. Nid yw'r ELSA yno i 'drwsio' y plentyn. i ddisgyblion ag anghenion cymhleth neu hirdymor, mae'n afrealistig disgwyl i gymorth ELSA ddatrys eu holl anawsterau

 

Sut gall ELSA helpu?

Bydd cael ELSA yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf yn eich ysgol pan: ·

 •  mae staff eraill yn gwybod am waith yr ELSA ac yn ei gefnogi
 • mae staff yn rhoi gwybodaeth gefndir perthnasol i'r ELSA am y plentyn a'r teulu
 • mae'r ELSA yn cysylltu'n rheolaidd ag athrawon i drafod cynnydd a gwirio a yw sgiliau newydd yn cael eu trosglwyddo i'r dosbarth
 • mae gan yr ELSA amser rheolaidd ar gyfer cynllunio a chyflwyno rhaglenni
 • Mae ELSAs yn mynychu goruchwyliaeth yn rheolaidd i gael syniadau newydd a datblygu eu sgiliau
 • nid ydynt yn cael gormod o ddysgwyri weithio gyda nhw ar un adeg ·
 • nid ydynt yn cael eu tynnu oddi ar amser ELSA i wneud pethau eraill ·
 • mae lle cyson, preifat i weithio ynddo, yn rhydd o ymyriadau
 • mae dysgwyr yn cael eu rhyddhau o wersi'n rheolaidd er mwyn galluogi parhad cymorth
 • nid yw rôl ELSA yn cael ei gymysgu gyda rôl rheoli ymddygiad.
 • fod dysgwyr yn cael cymorth i ddod o hyd i'w hatebion eu hunain yn hytrach nag ELSAs yn dweud wrthynt beth i'w wneud.

 

Pam ei bod yn bwysig hybu iechyd meddwl a lles plant?

Mae hyrwyddo lles ein dysgwyr a phobl ifanc yn rhan allweddol o'u cadw'n ddiogel, gan eu helpu i ddatblygu a sicrhau eu bod yn cael canlyniadau cadarnhaol i fod yn oedolion. Mae iechyd meddwl yn chwarae rhan allweddol yn lles cyffredinol dysgwr a gall ffactorau amrywiol effeithio arnynt, gan gynnwys:

 • amgylchedd
 • straen
 • amgylchiadau teuluol
 • camdriniaeth ac esgeulustod.

 

Gall profiadau negyddol gael effaith andwyol ar iechyd meddwl dysgwr, yn union fel y gall profiadau cadarnhaol helpu i'w wella.

 

Cyfrifoldeb pawb

Mae gan unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gyfrifoldeb i hybu eu lles, cydnabod unrhyw bryderon am les dysgwyr a gwybod pa gamau i'w cymryd i gadw plant yn ddiogel.

 

Tîm O amgylch y Teulu

 

Beth yw TAF?

O bryd i’w gilydd, mae pawb angen ychydig bach o gymorth ychwanegol i fyw bywydau hapus, iach a llwyddiannus. Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn ffordd o ddod â phobl ynghyd sy’n gallu eich helpu chi a’ch teulu i wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd y Tîm o Amgylch y Teulu yn gweithio gyda chi ac yn sicrhau eich bod chi’n cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch. Nid Gwasanaeth Statudol yw’r Tîm o Amgylch y Teulu sy’n golygu na fyddwch chi’n gweithio gyda Gweithiwr Cymdeithasol. Does dim rhaid i chi weithio gyda’r Tîm o Amgylch y Teulu a gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg. Gall y Tîm o Amgylch y Teulu ddarparu cymorth a chefnogaeth â phob math o faterion megis pryderon ynghylch yr ysgol ac addysg, ymddygiad, pryderon ynghylch iechyd, tai ac ati.

 

Nyrs yr Ysgol

Nyrs yr ysgol- Cysylltwch â’r ysgol i siarad gyda’r nyrs ysgol

 

Gwefannau defnyddiol

MIND https://www.mind.org.uk/

 

NSPCC https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/

 

childrens-mentalhealth/ ELSA https://www.elsa-support.co.uk/

 

YOUNG MIND’s https://youngminds.org.uk/

 

TAF https://fis.carmarthenshire.gov.wales/

 

NHS https://www.nhs.uk/every-mind-matters/supporting-others/childrensmental-health/

 

Place2Be https://www.place2be.org.uk/

 

Area 43 counselling https://www.area43.co.uk/counselling/

 

Meic Cymru https://www.meiccymru.org/