Grant Datblygu Disgyblion - Datganiad 2020

Dyrennir y Grant Datblygu Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC). Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion 2. cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau 3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Yn 2020-21 rhoddwyd ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £13 800 i Ysgol Bancffosfelen.

Yn Ysgol Bancffosfelen mae gennym gynllun, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

· ddarparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy- a hyfforddiant i staff penodedig i gyflwyno’r rhaglenni ymyrraeth fel Dyfal Donc, Hwb Ymlaen, Llythrennau a Synau ayb.

· ddarparu amrywiaeth o brofiadau e.e. Gwyddonydd Gwyllt, Jambori ac ymweliadau addysgol.