51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870272
Ebost:langabeerm6@hwbcymru.net

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory

Yn Ysgol Bancffosfelen, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Bancffosfelen, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Bancffosfelen, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

 

Llythyr ynglŷn â defnyddio'r Hybiau Gofal Plant

 

Neges bwysig gan Gomisiynydd Plant Cymru:

Wyt ti'n berson ifanc sy'n byw yng Nghymru? Sut ydy'r lockdown yn dy effeithio di?
Oes yna pethau sy'n dy boeni? Neu efallai bod ti wedi cael profiadau positif o'r lockdown hefyd?
Beth bynnag yw'r atebion, plis rhanna dy lais trwy'r holiadur yma, #CoronafeirwsAFi: https://bit.ly/2AjP4ZT

Mae’r holiadur yn cau ar Fai 27 felly cwblha’r ddogfen cyn gynted ag sy’n bosibl.

Gwybodaeth bwysig i rieni

Cyngor i Deuluoedd


Ymdopi â Straen


Adnoddau Seicolegol (COVID 19)


Helpu Plant i Ymdopi â Straen (COVID 19)


Gofalu am ein gilydd

 

Prydiau ar glud a gellir eu harchebu

 

Siarad â Phlant Am Coronafirws

Cliciwch yr eicon isod er mwyn cael gwybodaeth am gwnsela sydd ar gael i blant o Flwyddyn 5 i fyny o'r gwasanaeth cwnsela Ardal 43. Mae Child Line hefyd yn darparu cefnogaeth 24/7.

 

 

Gwybodaeth bwysig ynghylch darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol. Cliciwch y ddolen isod:

 http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/

Cliciwch yr icon isod i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf o Lywodraeth Cymru.

 Cofrestru Plant

 

Prydau Ysgol am Ddim

O ddydd Iau, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol:

Ysgol Y Castell, Ysgol Rhys Prichard, Ysgol Carreg Hirfaen a phob ysgol uwchradd.

Mae gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim wedi'i rhyddhau ar wefan isod a gellir ei gweld drwy ddilyn y linc a ganlyn:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY 

GWYBODAETH AM CORONAFEIRWS

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar achos Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Isod ceir dolen i’r safle gwybodaeth Coronafeirws diweddaraf. Bydd unrhyw wybodaeth newydd yn ymddangos ar y wefan yma.

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/canllawiau-coronafeirws/

 

Cliciwch yr icon isod er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r Cynllun Gwên.

 Cofrestru Plant

 

FyYsgolLeol_Baner

Darllenwch fwy am Ysgol Bancffosfelen ar wefan Fy Ysgol Leol trwy glicio'r llun uchod. 

 

 Estyn

Darllenwch adroddiadau arolygiad fwyaf diweddar Ysgol Bancffosfelen trwy glicio'r llun uchod. 

Cliciwch y llun uchod i weld sut mae ysgolion yn trawsnewid eu hunain i fod yn 'sefydliadau dysgu'. 

Cofrestru Plant

Cliciwch y llun uchod i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am le i'ch plentyn yn yr ysgol.

Gwefan Derbyn i Ysgolion:www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion 

Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant yng NghymruCais ar-lein rhiant/gwarcheidwad ar gyfer Sir Gaerfyrddin ar gael yn awrMae Cynnig Gofal Plant yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant tair a phedair oed wedi ei hariannu i rieni cymwys. Bydd y cynnig ar gael o 7fed Ionawr 2019 yn Sir Gaerfyrddin. Gall rieni/warcheidwaid cymwys cofrestru hyd at 8 wythnos cyn y tymor y mae eu plentyn yn troi yn dair oed. Mae'r ffurflen gais ar-lein ar gael ar wefan gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd - gweler linc isod:http://fis.carmarthenshire.gov.wales/gofal-plant/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/?lang=cy