51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Heol y Banc, Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870272
Ebost:langabeerm6@hwbcymru.net

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory

Yn Ysgol Bancffosfelen, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Bancffosfelen, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Bancffosfelen, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

 

Arolwg Disgyblion a Rhieni Cyngor Sir Caerfyrddin 2022

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am gael eich barn i'w helpu i wella gwasanaethau addysg yn Sir Gaerfyrddin.

Mae eich barn yn eithriadol o bwysig, ac mae'r awdurdod addysg lleol am wybod rhagor am eich barn am ysgol eich plentyn/plant.

Gofynnir i chi lenwi'r arolwg byr hwn drwy glicio ar y llun isod. Ni ofynnir i chi am eich enw, felly mae eich ymatebion yn gyfrinachol.

Bydd yr atebion yn helpu'r cyngor i ddeall beth y gall ei wneud i gefnogi disgyblion Sir Gaerfyrddin ymhellach.

Gofynnir i'r disgyblion hefyd am eu barn, drwy arolwg disgyblion ar wahân. Gwneir hyn yn yr ysgol ac unwaith eto mae'n ddienw. Mae'r arolwg disgyblion ar gael ar y wefan i chi ei weld neu ei gwblhau gartref gyda'ch plentyn/plant pe byddai'n well gennych.

Mae'r arolygon ar agor tan y 7fed o Orffennaf.

Schools Survey Twitter

 

 

Arolwg Asesiad Digonedd Chwarae

Allwch chi neilltuo deng munud i’n helpu ni i gynllunio dyfodol chwarae yn Sir Gâr?

Mae Grŵp Llywio Digonedd Chwarae yn gwneud darn o waith o’r enw Asesiad Digonedd Chwarae.  Mae’r asesiad yn ein helpu i ddeall pa ddarpariaeth y mae plant a phobl ifanc yn Sir Gâr ei heisiau ac y mae ei hangen arnynt. I wneud hyn, rydym ni angen clywed gan rieni a gofalwyr i greu darlun o sut brofiad yw chwarae i blant yn Sir Gâr. 

Bydd yr arolwg yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau a chaiff yr wybodaeth rydych chi’n ei rhannu gyda ni ei defnyddio i ddod o hyd i ffyrdd o ddiogelu a gwella’r cyfleoedd, yr amser a’r lle sydd ar gael ar gyfer chwarae neu ymlacio gyda ffrindiau. 

Cwbwlhewch yr arolwg drwy glicio ar y llun isod.

 

 

Dweud eich dweud ar gynllun iaith Gymraeg y Cyngor ar gyfer ysgolion https://bit.ly/3jsskun